Darmowa Energia - Arkadiusz Godlewski

Formalności

Przydomowe elektrownie wiatrowe i słoneczne pod względem sposobu montażu można podzielić na dwa typy:

 1. W przypadku masztu nie związanego trwale z gruntem wystarczy jedynie zgłoszenie takiej inwestycji dla właściwego organu (urząd, starostwo). Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Budowlane, jeśli organ w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystępować do montażu.
 2. Jeżeli elektrownie wiatrowe lub słoneczne montowane są na obiektach budowlanych, to w przypadku, gdy ich wysokość przekracza 3 metry, wymaga to zgłoszenia właściwemu organowi.

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • oznaczenie wnioskodawcy,
  • wskazanie organu do którego kierowany jest wniosek (zazwyczaj jest to starosta),
  • przedmiot zgłoszenia – rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz planowany termin ich rozpoczęcia,
  • oznaczenie nieruchomości (min. numer działki itp.),
  • załączniki (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością np. prawo własności, użytkowanie wieczyste itp.). Jeśli charakter robót tego wymaga, trzeba też dołączyć odpowiednie szkice, rysunki.
 3. Elektrownie wiatrowe i słoneczne, których maszt postawiony jest na fundamentach – trwale związany z gruntem – zgodnie z przepisami Ustawa Prawo Budowlane art. 3 wymaga pozwolenia na budowę.
  Inwestor musi w pierwszej kolejności uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydane przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Treść tej decyzji musi być zgodna z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
  Kolejną decyzją jaką musi uzyskać inwestor jest decyzja o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie Ustawy Prawo Budowlane. Pozwolenie to wydawane jest na wniosek inwestora przez starostę.

Do wniosku o pozwolenie na budowę (zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane) należy dołączyć:

Projekt budowlany (zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane) powinien zawierać:

Pamiętajmy, że w przypadku małych przydomowych elektrowni wiatrowych i słonecznych, jeżeli pozyskana energia wykorzystywana jest na własny użytek nie wymagana jest koncesja, czy tez pozwolenia z Zakładu Energetycznego.

Darmowa Energia - Arkadiusz Godlewski
Darmowa Energia - Arkadiusz Godlewski Darmowa Energia - Arkadiusz Godlewski

Copyright © 2012 - 2021 - Arkadiusz Godlewski - www.DarmowaEnergia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Tomasz Glapski - ca.net.pl